@
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Oil - Σημαντικές Πληροφορίες

Λόγω των πρόσφατων έκτακτων γεγονότων της αγοράς σχετικά με αυτό το προϊόν, παρακαλούμε σημειώστε πως διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε εύλογες ενέργειες όπου απαιτείται, οι οποίες περιλαμβάνουν - χωρίς να περιορίζονται σε αυτές - τροποποίηση στις ώρες συναλλαγών ή τις απαιτήσεις περιθωρίου, κλείσιμο ή ακύρωση συναλλαγών και εντολών, ή διακοπή συναλλαγών σε οποιοδήποτε προϊόν ή αγορά.

Περιορισμοί Συναλλαγών

Σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας και χαμηλής ρευστότητας ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις όπου η μία πλευρά των συναλλαγών (αγορά ή πώληση) δεν επιτρέπεται ή νέες θέσεις δεν είναι δυνατόν να ανοίξουν. Κατά την διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου στην οποία εφαρμόζονται τέτοιοι περιορισμοί συναλλαγών, οι εντολές market ή οι ενεργοποιημένες εντολές εισόδου θα απορρίπτονται και θα διαγράφονται.  Μπορεί να αλλάξουμε την κατάσταση συναλλαγών κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αρνητική Τιμολόγηση

Η FXCM δεν θα υποστηρίξει αρνητικές τιμές στα προϊόντα μας και διατηρεί το δικαίωμα να παύσει τις συναλλαγές όταν οι τιμές της αγοράς φτάσουν στο μηδέν ή όταν εύλογα περιμένουμε αρνητικές τιμές. Σε τέτοια περίπτωση μπορεί να κλείσουμε όλες τις ανοιχτές θέσεις στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή σε εμάς.

Τρέχουσα Πολιτική στο Oil

Μέχρι νεωτέρας, όλα τα συμβόλαια CFD Oil μπορούν να κλείσουν χωρίς ειδοποίηση και πριν από την λήξη εάν η υποκείμενη τιμή αναφοράς φτάσει ή πέσει κάτω από τα $3,00.Μπορεί να κλείσουμε όλες τις ανοιχτές  θέσεις στην επικρατούσα τιμή κατά την στιγμή που κλείνουν οι θέσεις. Δεν εγγυόμαστε την τιμή κλεισίματος.

Σε τέτοιες περιστάσεις η αγορά CFD Oil θα παραμείνει κλειστή για το υπόλοιπο της ημέρας συναλλαγών. Αναμένουμε το άνοιγμα της αγοράς στην επόμενη διαθέσιμη ευκαιρία, αλλά η υποκείμενη αναφορά μπορεί να είναι κάποιο άλλο συμβόλαιο futures, αντί για το κοντινό συμβόλαιο futures.

Σας συνιστούμε οι συναλλαγές σας σε αυτό το προϊόν να πραγματοποιούνται με προσοχή.