Βέλτιστη Εκτέλεση

Τι είναι η Βέλτιστη Εκτέλεση;

Σε συμμόρφωση με την Οδηγία τη…