@

Τι είναι η Διάσπαση Μετοχών (Stock Split);

Η διάσπαση μετοχών είναι μία εταιρική πράξη που αυξάνει τον αριθμό των διαθέσιμων μετοχών της εταιρείας. Αυτό γίνεται διαιρώντας κάθε μετοχή σε περισσότερες και μειώνοντας την τιμή της μετοχής ανάλογα. Μια διάσπαση μετοχής δεν επηρεάζει την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας

Παράδειγμα:
Η εταιρεία Χ διαπραγματεύεται στα $100. Ο επενδυτής έχει 5 μετοχές. Η αξία του χαρτοφυλακίου του είναι $500.
Η εταιρεία έχει διάσπαση μετοχών 2 προς 1.
Μετά την διάσπαση, ο επενδυτής θα έχει πλέον 10 μετοχές, αλλά η νέα τιμή ανά μετοχή θα είναι $50. Η αξία του χαρτοφυλακίου του παραμένει $500.