@

Μπορώ να αποστείλω μετρητά ή ισοδύναμη με μετρητά τραπεζική εντολή ή ταξιδιωτική επιταγή;

Μετρητά ή ισοδύναμα αυτών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά καθώς είναι αδύνατον να επαληθευτεί η προέλευση αυτών των κεφαλαίων. Θα επιστραφούν με την παραλαβή τους. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο κατάθεσης που είναι διαθέσιμη στο MyFXCM.com.