Ποιά έγγραφα μπορώ να αποστείλω ως Πηγή Κεφαλαίων;

Μπορείτε να παρέχετε οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο επιβεβαιώνει κατάλληλα την διευκρίνισή σας σχετικά με την Πηγή Κεφαλαίων σας.

Για παράδειγμα, εάν η πηγή των κεφαλαίων σας προέρχεται κυρίως από τον μισθό σας, παρακαλούμε όπως υποβάλετε την ανάλυση του τραπεζικού σας λογαριασμού όπου αναφέρεται η μισθοδοσία σας κατά τους τελευταίους 3 μήνες.

Άλλο ανάλογο παράδειγμα είναι εάν η πηγή κεφαλαίων προέρχεται κυρίως από τις άλλες επενδύσεις σας, παρακαλούμε όπως υποβάλετε τριμηνιαία ανάλυση των κινήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σας. 

Άλλα παραδείγματα αποτελούν:
•    Τελευταία τριμηνιαία ανάλυση του τραπεζικού λογαριασμού σας που να τεκμηριώνει την Πηγή Κεφαλαίων σας,
•     Έγγραφο καταβολής μισθοδοσίας από τον εργοδότη,
•     Εκκαθαριστικό σημείωμα,
•     Αποδεικτικό Πώλησης Ακινήτου (π.χ. συναλλαγές ακινήτου).

Εάν τα κεφάλαια στα δικαιολογητικά έγγραφά σας (π.χ. λογαριασμός τραπέζης) προέρχονται από τρίτο μέρος, ενδέχεται να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα:
•    Θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών,
•    Χρειάζεται να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό σας και την ημερομηνία έκδοσης. Το όνομα και το λογότυπο της εταιρείας ή της αρχής θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα,
•    Χρειάζεται να υποβληθούν με μορφή αρχείου *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.gif, *.png ή *.pdf. Δικαιολογητικά έγγραφα που παρέχονται σε Microsoft Excel, Microsoft Word ή σε άλλες μορφές επεξεργασίας δεν είναι αποδεκτά.

Το περιεχόμενο του εγγράφου θα πρέπει να είναι πλήρως ευδιάκριτο.