Ποια έγγραφα μπορώ να αποστείλω ως Πηγή Πλούτου;

Αποδεκτά έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιωθεί η πηγή πλούτου σας μπορεί να συνοδεύονται από ένα ή περισσότερα έγγραφα ώστε να επαληθεύσετε και να πιστοποιήσετε την διευκρίνισή σας σχετικά με την Πηγή Πλούτου σας.

Για παράδειγμα, εάν δηλώσατε ότι η καθαρή σας αξία κυμαίνεται από 50.000-99.999 (αποτιμώμενη σε USD, ή AUD ή GBP), παρακαλείσθε να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κύρια προέλευση αυτού του ποσού.

Αυτό περιλαμβάνει:
•    Τελευταία τριμηνιαία ανάλυση του τραπεζικού λογαριασμού σας που να τεκμηριώνει την Πηγή Πλούτου,
•    Ανάλυση των κινήσεων επενδυτικού χαρτοφυλακίου (την πιο πρόσφατη),
•    Νομικά έγγραφα που αφορούν Κληρονομιά, ή
•    Αποδεικτικό Πώλησης Ακινήτου (π.χ. συναλλαγή ακινήτου).

Τα δικαιολογητικά έγγραφα:
•    Θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 μηνών,
•    Χρειάζεται να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό σας και την ημερομηνία έκδοσης. Το όνομα και το λογότυπο της εταιρείας ή της αρχής θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα,
•    Χρειάζεται να υποβληθούν με μορφή αρχείου *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.gif, *.png ή *.pdf. Δικαιολογητικά έγγραφα που παρέχονται σε Microsoft Excel, Microsoft Word ή σε άλλες μορφές επεξεργασίας δεν είναι αποδεκτά.

Το περιεχόμενο του εγγράφου θα πρέπει να είναι πλήρως ευδιάκριτο.