Τι είναι η Συμφωνία Ομόρρυθμης Εταιρίας;

Η Συμφωνία Ομόρρυθμης Εταιρίας είναι ένα έντυπο που συνήθως υποβάλλεται στην τοπική αυτοδιοίκηση ή σε άλλη ρυθμιστική αρχή, ως αποδεικτικό της εγγραφής της επιχείρησης.

Το έντυπο αναφέρει:

  • Τον σκοπό της ομόρρυθμης εταιρίας
  • Τα εμπλεκόμενα μέρη και ανάλυση των ιδιοκτητών
  • Τις αρμοδιότητες/εξουσίες των συνεργατών και άλλων εμπλεκόμενων μερών (δικαίωμα ψηφοφορίας, επένδυσης κτλ)
  • Εάν ο ομόρρυθμος εταίρος είναι μία εταιρεία ή ΕΠΕ (LLC), η εταιρεία αυτή ή ΕΠΕ (LLC) πρέπει να υποβάλλει στην FXCM το σύνολο των εταιρικών δικαιολογητικών
  • Τον τρόπο που οι επιχειρηματικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα
  • Τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές στους εσωτερικούς κανονισμούς και/ή στη δομή της ομόρρυθμης εταιρίας μπορούν να λάβουν χώρα
  • Απόδειξη ότι η συμφωνία έχει κατατεθεί (υπογραφή και ημερομηνία κατάθεσης)